Library@Kendriya Vidyalaya Pattom

Where Minds meet and Ideas pop up !

ഓമനത്തിങ്കളിനു രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട്

Courtesy: Malayala manorama, Nov.9,2008

²ÞÎÈJßCZ µß¿ÞçÕÞ… Ȉ çµÞÎ{ ÄÞÎø ÉâçÕÞ… ®Ká Îâ{ÞJ ÎÜÏÞ{ßÏáIÞÕ߈. ²ÞçøÞ ÎÜÏÞ{ßÏßÜᢠ·ãÙÞÄáøÄb¢ ©ÃVJáK ¨ ÄÞøÞGáÉÞGí µáMßÏßÜ¿‚ ÕàEáçÉÞæÜÏÞÃí. ÉÝA¢æºˆáçLÞùᢠÕàøc¢µâ¿áK ÉÞGí. æÉÞçKÞÎȵæ{ ©ùAÞX øIá ÈâxÞIí ÎáæOÝáÄßÏ ¨ ÄÞøÞGáÉÞGßæÈ ¥NÎÞV §KᢠµâGáÉß¿ßAáKÄᢠ§ÄáæµÞIáÄæK.§øÏßNX ÄOß ÎáMJßæÏÞKÞ¢ ÕÏTßW øºß‚ÄÞÃí ¨ ÄÞøÞGá-ÉÞæGKÞÃí ºøßdÄ¢. øIá ÈâxÞIá ÎáXÉí ¼àÕß‚ßøáK §øÏßNX ÄOßæÏ- µÞÜ¢ µ¿KáçÉÞÏçMÞZ ÉáÄáÄÜÎáù ÎùKßøßAÞ¢. ®KÞW, ÄÞøÞGáÉÞGáµ{ßW §Kᢠ¨ ©ùAáÉÞGßÈá ÄæKÏÞÃí ²KÞ¢ ØíÅÞÈ¢. ¦ ÄÞøÞGáÉÞGßæa ÎÞÇáøc¢ ÈáµøÞJ ÎÜÏÞ{ßÏáIÞÕ߈. ‘©ùBí” ®K ÕÞAáÉçÏÞ·ßAÞæÄ ÄÜÎáùµæ{ §øÏßNX ÄOßÏáæ¿ ¨ ÖàÜáµZ ÉÞ¿ßÏáùAß.

·VÍdÖàÎÞX ¦ÏßøáK ØbÞÄßÄßøáÈÞ{ßæÈ ÉÞ¿ßÏá-ùAÞX ¥N ÎÙÞùÞÃß ·ìøßÜfíÎàÍÞÏßJ-OáøÞGßÏáæ¿ ¦ÕÖcdɵÞø¢ dÖàµã×íÃÕßÜÞØ¢ æµÞGÞøJßWÕ‚í ºßGæM¿áJßÏ ÉÞGí ÉßKà¿í ²ÞçøÞ ¥NÎÞøᢠºáIßçÜxß. ØbÞÄßÄßøáÈÞ{ßæÈ çÜÞµJßæÜ ¯xÕᢠÕßÖß×í¿ÎÞÏ, ©ÆÞJÎÞÏ Øã×í¿ßµç{Þ¿í ©ÉÎßAáK µÕß ·VÍdÖàÎÞæÈ ÕßçÖ×ßMßAáçOÞZ ©ÉÎÞ dÉçÏÞ·JßÜᢠµÜÖÜÞÏ ØçwÙ¢ ÉáÜVJáKá. ÈàÜÞ¢Ìøß øÞ·JßW ºßGæM¿áJßÏ ¨ ÄÞøÞGáÉÞGßæa ¯xÕá¢ÕÜßÏ ¥ÜCÞøÕᢠØØçwÙ¢ ®K

ÕãJÞÜ-CÞøÎÞÃí. ³ÎÈJßCZ µß¿ÞÕí ¦çÃÞ ¥çÄÞ çµÞÎ{JÞ-Îø ÉâÕí ¦çÃÞ ®KáÄá¿Bß ÕÞWØÜcÎâùáK ØçwÙB{áæ¿ ÎÇáÎÝÏÞÃí µÕßÏáæ¿ ÄâÜßµJáOßÜâæ¿ ©ÄßVKáÕàÃÄí.

Advertisements

Filed under: മലയാളം പേജ്

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

कृपया हिंदी में पढ़ें

Live updates

Library@KV Pattom

Welcome

Welcome to the official Library blog of Kendriya Vidyalaya Pattom, Thiruvananthapuram, Kerala, India, launched in September 2007.

6 Million Hits and counting..

Thank you all for making this blog a great success.

You are the visitor, No

  • 6,108,541 hits

Upcoming Events

No upcoming events

Visit your Library

Browse Books and Periodicals. Read Newspapers. Pick a New Book from the ‘New Arrivals’ rack. Search the Internet and the OPAC. Refer for assignments and projects. Suggest a book. Ask a question.Write your comments. And more…Visit the Library Today itself. You are most welcome.

KVS Innovation and Experimentation Award 2011 & 2016

"Library Junction" and "Face a Book Challenge" have won the KVS Innovation and Experimentation Award in 2011 and 2016 respectively.

All India Competition on Innovative Practices and Experiments in Education for Schools and Teacher Education Institutions 2010-’11

'Library Junction' won the "All India Competition on Innovative Practices and Experiments in Education for Schools and Teacher Education Institutions 2010-'11" conducted by NCERT.

Website of the Week

Telephone Reference

+91 9447699724 (Librarian)

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,794 other followers

Ask your Librarian

Subscribe SMS updates

Send: ON Library_KVPattom to 9870807070

Recommendations

RSS This day in History

  • Pompey defeated by Julius Caesar at the Battle of Pharsalus: 9 August 48 - This Day in History
    During the Roman Civil War of 49–45 , Julius Caesar's troops on this day in 48 decisively defeated the army of Pompey at the Battle of Pharsalus, causing Pompey to flee to Egypt, where he was subsequently murdered.More Events on this day:1945: The second atomic bomb dropped on Japan by the United States in World War II struck the city of Nagasaki.1 […]
  • Amedeo Avogadro: Biography of the Day
    Amedeo AvogadroBorn this day in 1776, Amedeo Avogadro of Italy showed that, under controlled conditions of temperature and pressure, equal volumes of gases contain an equal number of molecules—what became known as Avogadro's law.
  • Concise Encyclopedia Book and CD-ROM: Special Price from The Britannica Store
    For RSS subscribers The Britannica Store presents a special 20% discount on the Concise Encyclopedia and free CD-ROM. This thoroughly revised and expanded edition of Britannica's most popular publication worldwide is a one-volume encyclopedia containing 28,000 articles accompanied by colorful photographs, diagrams, maps, and flags. The Britannica Concis […]

Library Bookmark

Archives

<!– Global site tag (gtag.js) – Google Analytics –>
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-110661763-1

window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag(‘js’, new Date());

gtag(‘config’, ‘UA-110661763-1’);

<!– Global site tag (gtag.js) – Google Analytics –>
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-11842201-1

window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag(‘js’, new Date());

gtag(‘config’, ‘UA-11842201-1’);

Real time News on Kendriya Vidyalayas on the web

Little Open Library (LOLib)

Tools for Every Teacher (TET)

Reader of the Month (Oct. 2017)

Aditya Singh, IX C

Face a Book Challenge

e-reading hub @ Your Library

Follow Us on Twitter

Learn anything freely with Khan Academy Library of Content

A free, world-class education for anyone, anywhere.

Interactive challenges, assessments, and videos, on any topic of your interest.

Child Line (1098)

CHILDLINE 1098 service is a 24 hour free emergency phone outreach service for children in need of care and protection.

CBSE Toll Free Tele/Online Helpline

Students can call 1800-11-7002 from any part of the country. The operators will answer general queries and also connect them to the counselors for psychological counseling. On-line counseling on: director.edusat@rediffmail.com, mcsharma2007@rediffmail.com

Population Stabilization in India Toll Free Helpline

Dial 1800-11-6555 for expert advice on reproductive, maternal and child health; adolescent and sexual health; and family planning.

InfoLit India: Information Literacy Project for Young Learners

S. L. FAISAL
Librarian
Kendriya Vidyalaya (Shift-I)
Pattom
Thiruvananthapuram-695 004
Kerala India

Mail: librarykvpattom at gmail.com

%d bloggers like this: