Library@Kendriya Vidyalaya Pattom

Where Minds meet and Ideas pop up !

“Pathummayude Aadu” turns Fifty

3420513715_3079
Courtesy: Malayalamanoramaonline.com

1959 ¯dÉßW ÎÞØJßÜÞÃí ÉÞJáNÞÏáæ¿ ¦¿ßæÈ Ì×àV µâ¿í ÄáùKá Õß¿áKÄí. RÉÞJáNÞÏáæ¿ ¦¿íí ¥ÅÕÞ æÉHáB{áæ¿ ÌáißQ ®K ÄÎÞÖAÅÏÞÃí ¾ÞÈßÕßæ¿ ÉùÏÞX çÉÞµáKÄí ®K ¦Îá~çJÞæ¿ ¦ø¢ÍßAáK æºùáøºÈ ØÞÙßÄcJßW ÕÜßÏ ¥ÈAB{ÞÃí ©IÞAßÏÄí. ØÞÙßÄcJßÈí ÉøߺßÄΈÞJ çÜÞµ¢, Õß×Ï¢, µÅÞÉÞdÄBZ, ÏáµíÄß, ÈV΢ ®KßÕ ¨ øºÈæÏ ¥AÞÜæJ ØεÞÜßµÎÞÏ ®ˆÞ µãÄßµ{ßW ÈßKᢠÎÞxß ÈßVJß. ÆÞøßdÆcJßæa ¦ÝB{ßW ÈßKí ¼àÕßÄæJ çÈÞAß ºßøßAáµÏÞÏßøáKá Ì×àV ÉÞJáNÞÏáæ¿ ¦¿ßÜâæ¿…Ì×àùßæÈ d·Øß‚ ©zÞÆJßæa ÈÞ{áµ{ßÜÞÃí ÉÞJáNÞÏáæ¿ ¦¿í ÉßùÕß æµÞUáKÄí. ºßµßrÏßÜßøßæA øÞÕßæÜ ©ÃVKÄá ÎáÄW ©ùBáKÄáÕæøÏáU ºßLµZ ɵVJÞÈáU ºáÎÄÜ Ì×àV ØáÙãJáAæ{ ¯WMß‚ßøáKá. æÉøáK çÄÞÎØí, çÖÞÍÈÞ ÉøçÎÖbøX ÈÞÏV ®KßÕøÞÏßøáKá ¥ÄßÈá ÈßçÏÞ·ßAæMGßøáKÕøßW dÉÎá~V. Ì×àùßÈá çÕIß ®ÝáæJÝáÄáK ç¼ÞÜß ÈßVÕÙß‚ßøáKÄí ÉøçÎÖbøX ÈÞÏøÞÏßøáKá. 1954 ¯dÉßW 27Èí ®ÝáÄß ÄàVJí ɵVJßæÏÝáÄÞÈÞÏß ÎÞxßÕ‚ øºÈ ¥Fí ÕV×çJÞ{¢ Ì×àùßæa èµÏßW ÄæKÏÞÏßøáKá. ¥Fí ÕV×JßÈáçÖ×¢ dÉØßiàµøÃJßÈá ÈWµßÏÄí ɵVJßæÏÝáÄÞæÄ ¥çÄÉ¿ßÏÞÏßøáKá. (¨ øºÈ ¦ÆcÎÞÏß ÕÞÏß‚á çµGÄí çÖÞÍÈÞ ÉøçÎÖbøX ÈÞÏV ÎÞdÄÎÞÏßøáKá. ÎÜÏÞ{ØßÈßÎÏáæ¿ ÍÞÕß ÎÞxß ÈßVÎß‚

¥çÄ çÖÞÍÈÞ ÉøçÎÖbøX ÈÞÏV ÄæK).Ì×àùßæa ©zÞÆJßW ÕßøßE ÉâÕÞÃí ÉÞJáNÞÏáæ¿ ¦¿í. ¥AÞÜæJ Äæa ÎÈØßæÈMxß Ì×àV ÄæK ÉßKà¿í çø~æM¿áJßÏßGáIí…

Filed under: മലയാളം പേജ്, ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

कृपया हिंदी में पढ़ें

Live updates

Library@KV Pattom

Welcome

Welcome to the official Library blog of Kendriya Vidyalaya Pattom, Thiruvananthapuram, Kerala, India, launched in September 2007.

7 Million Hits and counting..

Thank you all for making this blog a great success.

You are the visitor, No

  • 7,601,051 hits

Upcoming Events

No upcoming events

Visit your Library

Browse Books and Periodicals. Read Newspapers. Pick a New Book from the ‘New Arrivals’ rack. Search the Internet and the OPAC. Refer for assignments and projects. Suggest a book. Ask a question.Write your comments. And more…Visit the Library Today itself. You are most welcome.

KVS Innovation and Experimentation Award 2011 & 2016

"Library Junction" and "Face a Book Challenge" have won the KVS Innovation and Experimentation Award in 2011 and 2016 respectively.

All India Competition on Innovative Practices and Experiments in Education for Schools and Teacher Education Institutions 2010-’11

'Library Junction' won the "All India Competition on Innovative Practices and Experiments in Education for Schools and Teacher Education Institutions 2010-'11" conducted by NCERT.

Website of the Week

Telephone Reference

+91 9447699724 (Librarian)

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,903 other followers

Ask your Librarian

Subscribe SMS updates

Send: ON Library_KVPattom to 9870807070

Recommendations

RSS This day in History

  • Pompey defeated by Julius Caesar at the Battle of Pharsalus: 9 August 48 - This Day in History
    During the Roman Civil War of 49–45 , Julius Caesar's troops on this day in 48 decisively defeated the army of Pompey at the Battle of Pharsalus, causing Pompey to flee to Egypt, where he was subsequently murdered.More Events on this day:1945: The second atomic bomb dropped on Japan by the United States in World War II struck the city of Nagasaki.1 […]
  • Amedeo Avogadro: Biography of the Day
    Amedeo AvogadroBorn this day in 1776, Amedeo Avogadro of Italy showed that, under controlled conditions of temperature and pressure, equal volumes of gases contain an equal number of molecules—what became known as Avogadro's law.
  • Concise Encyclopedia Book and CD-ROM: Special Price from The Britannica Store
    For RSS subscribers The Britannica Store presents a special 20% discount on the Concise Encyclopedia and free CD-ROM. This thoroughly revised and expanded edition of Britannica's most popular publication worldwide is a one-volume encyclopedia containing 28,000 articles accompanied by colorful photographs, diagrams, maps, and flags. The Britannica Concis […]

Library Bookmark

InfoLit India: Information Literacy Project for Young Learners

<!– Global site tag (gtag.js) – Google Analytics –>
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-110661763-1

window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag(‘js’, new Date());

gtag(‘config’, ‘UA-110661763-1’);

<!– Global site tag (gtag.js) – Google Analytics –>
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-11842201-1

window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag(‘js’, new Date());

gtag(‘config’, ‘UA-11842201-1’);

Archives

Reading4Pleasure School 2020

Reading 4 Pleasure School 2020 Award

Infobreak

Infobreak

Real time News on Kendriya Vidyalayas on the web

Little Open Library (LOLib)

Tools for Every Teacher (TET)

Face a Book Challenge

e-reading Hub @ Your Library

Follow Us on Twitter

Learn anything freely with Khan Academy Library of Content

A free, world-class education for anyone, anywhere.

Interactive challenges, assessments, and videos, on any topic of your interest.

Child Line (1098)

CHILDLINE 1098 service is a 24 hour free emergency phone outreach service for children in need of care and protection.

CBSE Toll Free Tele/Online Helpline

Students can call 1800 11 8004 from any part of the country. The operators will answer general queries and also connect them to the counselors for psychological counseling. The helpline will be operational from 08 a.m to 10 p.m. On-line counseling on: counselling.cecbse@gmail.com

Population Stabilization in India Toll Free Helpline

Dial 1800-11-6555 for expert advice on reproductive, maternal and child health; adolescent and sexual health; and family planning.

S. L. FAISAL
Librarian
Kendriya Vidyalaya (Shift-I)
Pattom
Thiruvananthapuram-695 004
Kerala India

Mail: librarykvpattom at gmail.com

%d bloggers like this: